LIJO Telecommunication LIJO Telecommunication

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Algemene Voorwaarden, Consument

ALGEMENE VOORWAARDEN:  CONSUMENT:

van: 
Lijo Security
Dorpsstraat 42
4031 MG  INGEN

hierna te noemen: gebruiker


artikel 1 definities

1. in deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
de consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
de consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


artikel 2 algemeen

1. deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


artikel 3 aanbiedingen en offertes

1. alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. de in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. de overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


artikel 4 totstandkoming van de overeenkomst

1. de overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.
 
artikel 5 uitvoering van de overeenkomst

1. gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. de consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

4. gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5. indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van consument of een door consument aangewezen locatie, draagt consument kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. consument vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan consument toerekenbaar is.

8. gebruiker kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen.

9. de gebruiker is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb-polis) af met een verzekerde som van minimaal één miljoen euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10. gebruiker overlegt op verzoek van consument de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.

11. gebruiker neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschiften komen voor rekening van de consument.

12. in de daarvoor in aanmerking komende gevallen kan de overeenkomst bepalingen en voorwaarden inhouden met betrekking tot het geven van instructie door de gebruiker aan de consument, die belast is met het in werking stellen en het bedrijfsvaardig houden van het werk.

13. als gebruiker de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, wordt het werk geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop gebruiker dit schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld.

14. consument is jegens gebruiker verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werkuren van de gebruiker en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

15. consument is verplicht gereedschappen, hulpstoffen en bedrijfsmaterialen, water en energie in overeenstemming met de overeenkomst ter plaatse, tijdig en kosteloos ter beschikking te stellen.
16. consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. indien niettemin vertraging wordt bedoelt als in dit artikel ontstaat, dient de consument de gebruiker hiervan terstond in kennis te stellen.
 
artikel 6 levering

1. tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van gebruiker.

2. de consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. de consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. de uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.


artikel 7 garantie

1. gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. de onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. de onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.

4. gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. voor bepaalde uitdrukkelijke opgesomde onderdelen van het werk en in geval van intensiever gebruik, kan de overeenkomst eventueel afwijkende garantieperioden inhouden.

5. indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. in geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

6. de te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 
8. het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.


artikel 8 monsters en modellen

1. indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.


artikel 9 eigendomsvoorbehoud

1. alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. indien het aanbod niet wordt aanvaard, dienen alle genoemde bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de gebruiker gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.

2. de consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bewaren.

3. indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. de consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.


artikel 10 onderzoek, reclames

1. de consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
 
artikel 11 risico-overgang

1. het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

- de consument draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn aangevoerd op de plaats waar het werk word uitgevoerd indien dit hem kan worden toegerekend.

- de consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

- de consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

- de consument draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven of ter beschikking gestelde hulppersonen.


artikel 12 prijsverhoging

1. indien gebruiker met de consument een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 
2. gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal.

3. indien de verhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij gebruiker alsnog bereid is de overeenkomst onder de oorspronkelijke condities uit te voeren.

4. de door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


artikel 13  controle en (overname)beproeving

1. indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, is de consument bevoegd, zowel tijdens het uitvoeren van het werk als na de voltooiing daarvan, de hoedanigheid van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en verifiëren. deze controles en verificaties worden tijdens de normale werkuren uitgevoerd, nadat met gebruiker tevoren dag en uur overeengekomen zijn.

2. indien de consument op grond van deze controles en verificaties van oordeel is, dat bepaalde materialen of onderdelen gebreken hebben of niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, moet consument zijn bedenkingen gemotiveerd en schriftelijk opgeven.

3. tenzij anders is overeengekomen worden beproevingen, waarin de overeenkomst voorziet, tijdens de normale werkuren uitgevoerd. indien de technische vereisten door de beproevingen in de overeenkomst niet nader omschreven zijn, worden de beproevingen uitgevoerd overeenkomstig het gebruik in de branche.

4. gebruiker stelt de consument tijdig op de hoogte om de consument gelegenheid te geven de beproevingen bij te wonen. indien de consument hiervan afziet, stelt de gebruiker hem in kennis van het beproevingsresultaat, waarvan de consument de juistheid niet zal kunnen betwisten.

5. indien overeengekomen, worden overnamebeproevingen gehouden. in dat geval stelt de gebruiker de consument schriftelijk op de hoogte van het tijdstip waarop het werk voor beproeving gereed is. de beproevingen worden gehouden in aanwezigheid van beide partijen en uitgevoerd overeenkomstig de technische vereisten, omschreven in de overeenkomst, of bij gebreke daarvan overeenkomstig het algemeen gebruik in de branche.
 
6. blijkt het werk bij de beproeving gebreken te vertonen of niet in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, dan dient gebruiker zo spoedig mogelijk voor eigen rekening deze gebreken te herstellen of ervoor te zorgen, dat het werk aan de eisen van de overeenkomst voldoet. daarna wordt de beproeving, indien consument dit verlangt, herhaald en wel op kosten van gebruiker.

7. behoudens het bepaalde in het vorige artikel stelt de consument kosteloos energie, water, brandstof en al het overige materiaal ter beschikking, dat voor de laatste voorbereidende werkzaamheden en voor de overnamebeproeving nodig is. voor genoemde handelingen dient hij eveneens kosteloos alle noodzakelijke apparatuur op te stellen.


artikel 14 wijziging van de overeenkomst

1. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. gebruiker zal de consument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de consument hierover tevoren inlichten.

4. indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en / of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

5. in afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


artikel 15 overname van het werk

1. de overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. bij overschrijding van deze levertijd zal gebruiker in overleg treden met de consument.

2. indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor consument verantwoordelijk is, dient de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade door de consument te worden vergoed.

3. de levertijd zal worden aangepast in gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 16 en artikel 18.

4. zodra het werk op de overeengekomen wijze is voltooid en alle overnamebeproevingen met goed gevolg zijn beëindigd, wordt consument geacht het werk te hebben overgenomen en vangt de garantieperiode aan.

5. indien consument zich tegen het houden van overnamebeproevingen verzet, wordt het werk geacht overgenomen te zijn en vangt de garantieperiode aan na een schriftelijke kennisgeving dienaangaande van de gebruiker.

6. kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantieperiode en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de overname niet in de weg staan.

7. overname ontslaat gebruiker van alle aansprakelijkheid voor gebreken die consument op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. als gevolg van de overname gaat het risico voor het werk over van gebruiker naar consument.


artikel 16 betaling

1. tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, zonder recht op korting of verrekening.
 
3. bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. in geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


artikel 17 opschorting en ontbinding

1. gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


artikel 18 teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. indien gebruiker aan consument bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is consument gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. indien de consument deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. indien consument, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten voor vervanging, op consument te verhalen.
 
artikel 19 incassokosten

1. is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. dit met een minimum van € 150,00.

2. indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. de consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


artikel 20 vrijwaringen

1. de consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


artikel 21 intellectuele eigendom en auteursrechten

1. onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de auteurswet.

2. het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. de in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


artikel 22 aansprakelijkheid

1. indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "garanties" is geregeld.

2. indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. de aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 
3. onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.


artikel 23 overmacht

1. partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. de consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


artikel 24 geheimhouding

1. beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
artikel 25 geschillen

1.  de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


artikel 26 toepasselijk recht

1. op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is nederlands recht van toepassing. het weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


artikel 27 wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te tiel.

2. ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

LIJO Telecommunication

Facebook en Twitter

Volg ons nu ook op Facebook en Twitter!

https://www.facebook.com/pages/Lijo-Security/1509481359329637

https://twitter.com/LijoSecurity